Användarvillkor för applikationen Afasi-Tränaren

 

 

1. Bakgrund

Språkliv AB, organisationsnummer 559373-4196, är ett företag som arbetar med utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av tekniska lösningar och övningsmaterial inom logopedi. Språkliv AB har bl.a. tagit fram applikationen Afasi-Tränaren.

Nedan följer de användarvillkor (”Användarvillkoren”) som gäller för all användning av applikationen Afasi-Tränaren. Användaren av applikationen (nedan ”Användaren”) skall noga läsa igenom Användarvillkoren innan Användaren registrerar ett konto i applikationen.

 

2. Om applikationen

Applikationen Afasi-Tränaren erbjuder Användaren övningar för att träna det svenska språket. Övningarna innefattar benämning, förståelse, läsning och skrivning. Applikationen är utvecklad främst för personer med afasi, men kan även passa andra personer som vill träna det svenska språket.

 

3. Godkännande av Användarvillkoren samt registrering

För att kunna använda appen måste Användaren registrera ett konto hos Språkliv AB. För att kunna registrera sig i applikationen och köpa abonnemang måste Användaren ha fyllt 18 år.

Genom att ladda ner och skapa ett konto i applikationen godkänner Användaren Användarvillkoren samt förbinder sig att följa desamma.

Språkliv AB har rätt att när som helst stänga av en Användare och avsluta ett konto om Användaren bryter mot Användarvillkoren.


 

 4. Enanvändarlicens

Genom registrering av ett konto i applikationen ges Användaren rätt att använda tjänsten för sitt personliga bruk. Det är inte tillåtet att flera personer använder samma konto. Det är därför inte tillåtet att dela användarnamn och inloggningsuppgifter med andra. Användaren ansvarar för samtliga åtgärder som vidtas vid användandet av appen. Om en Användare bryter mot enanvändarlicensen blir användaren ersättningsskyldig för den skada som uppkommer för Språkliv AB.

 

5. Abonnemang

Applikationen är en abonnemangstjänst. Abonnemanget löper tills vidare och Användaren kommer att debiteras för abonnemangsavgiften fram till dess att Användaren säger upp abonnemanget. Användaren har dock rätt att när som helst avsluta abonnemanget.

Abonnemanget betalas månadsvis i förväg, vilket innebär att Användaren har tillgång till applikationen i en månad efter genomförd betalning. Om abonnemanget sägs upp efter det att abonnemangsavgiften har erlagts i förväg för nästa månad föreligger dock ingen rätt för Användaren att erhålla återbetalning av abonnemangsavgiften för den månaden.

I de fall Användaren väljer en rabatterad lösning med sex månaders tillgång till applikationen är Användaren skyldig att erlägga abonnemangsavgiften i förskott. När de sex månaderna har gått fortsätter abonnemanget tills vidare, om inte ett avtal om en ny rabatterad lösning tecknas mellan Användaren och Språkliv AB.

För det fall att abonnemangsavgiften inte kan debiteras det kort som registrerats äger Språkliv AB rätt att omedelbart avsluta abonnemanget.

 

6. Ingen återbetalning

Språkliv AB återbetalar ej abonnemangsavgiften förutom när gällande lagstiftning kräver det.

 

7. Ångerrätt och avslut av prenumeration

Ångerrätten är en rättighet som gör det möjligt för en konsument att ångra ett köp inom fjorton dagar från att köpet genomfördes. Ångerrätten gäller dock inte denna tjänst då det rör sig om en tjänst med ett digitalt innehåll som levereras genom en applikation samt då Användaren kan använda alla funktioner och har tillgång till hela tjänsten direkt vid registreringen. Genom att ladda ner och registrera ett konto i applikationen accepterar Användaren att det inte föreligger någon ångerrätt.

Användaren har dock alltid rätt att avsluta prenumerationen.

 

8. Inga garantier

Applikationens syfte är att tillhandahålla övningar för att förbättra den svenska språket. Förutsättningarna för att förbättra sitt språk påverkas av flera faktorer som exempelvis träningstid och framför allt individens specifika situation. Språkliv AB ger därför inga garantier för att en Användare av applikationen gör framsteg i den språkliga utvecklingen. Applikationen ska ses som ett komplement och inte en ersättning för att söka professionell hjälp. Språkliv AB rekommenderar att söka professionell hjälp för att få specifika råd kring träning av språket.

 

9. Immateriella rättigheter

Språkliv AB äger de immateriella rättigheterna till text, foton, ljudfiler, design och det övriga materialet. Materialet skyddas av upphovsrättslagen. Delar av materialet kan också vara ägt av en tredje part som Språkliv AB har avtal med för specifik användning. Detta gäller även den bakomliggande programkoden för applikationen. All annan användning än den tilltänkta är strikt förbjudet. Användaren får inte dela innehållet med tredje part eller på annat sätt distribuera information eller del av applikationen till tredje part. Användare av applikationen erhåller endast en tillfällig nyttjanderätt att använda applikationen. Materialet får inte kopieras, spridas eller säljas och ett intrång i dessa immateriella rättigheter kan föranleda rättsliga åtgärder från Språkliv AB. Om Språkliv AB till följd av att Användaren gör intrång i Språkliv AB:s immateriella rättigheter lider skada kan Användaren bli ansvarig för den skada som Språkliv AB drabbas av till följd av intrånget.

 

10. Ansvarsbegränsning

Språkliv AB förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och ändra innehållet i applikationen utan förvarning. Språkliv AB jobbar aktivt med att hålla informationen så korrekt som möjligt. Språkliv AB lämnar dock ingen garanti för att informationen i applikationen i alla delar och vid varje tidpunkt är korrekt. Språkliv AB kan inte heller garantera att funktionerna eller innehållet tillhandahålls utan avbrott eller är felfritt. För det fall att applikationen tillfälligt pga exempelvis tekniska problem inte kan användas äger Användaren ej rätt till nedsättningen av abonnemangsavgiften.

Språkliv AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon support eller underhåll av applikationen.

 

11. Ändring av Användarvillkoren

Språkliv AB äger rätt att när som helst ändra Användarvillkoren, utan att inhämta godkännande från Användaren. Genom godkännande av Användarvillkoren blir Användaren bunden av de vid varje tidpunkt gällande Användarvillkoren, vilket innebär att för det fall Språkliv AB gör tillägg eller ändringar i Användarvillkoren är Användaren bunden av dessa. Nya eller justerade Användarvillkor gäller från och med den tidpunkt då Användarvillkoren publicerats på Språkliv AB:s hemsida.

 

12. Personuppgiftshantering

Alla uppgifter som Användaren lämnar till Språkliv AB behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och reglerna om GDPR. För att få närmare information om hur vi hanterar personuppgifter, läs vårt GDPR-avtal här.

Genom att registrera ett konto i applikationen ger Användaren sitt samtycke till att Språkliv AB lagrar Användarens personuppgifter.

 

 

13. Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor. För de fall en tvist inte kan lösas mellan Språkliv AB och användaren, ska tvisten avgöras i svensk domstol enligt reglerna för förenklade tvistemål. Användaren har också möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på arn.se.

 

14. Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande Användarvillkoren, vänligen kontakta oss på info@sprakliv.se. Mer information om applikationen hittar du på hemsidan sprakliv.se